Treasure Forest
Copyright © 2010 Nagy Péter

„Négy évszak a Kincses Kerekerdőben”

Vezetői készségfejlesztő program I-IV.

A TREASURE FOREST „Négy évszak a Kincses Kerekerdőben” – Vezetői készségfejlesztő program a KONETT Team innovatív, egyedi fejlesztésű terméke. A program nem hagyományos tréning keretek között zajló készségfejlesztő, vezetői program. Célunk az volt, hogy olyan szervezeti komplexitás szimulálására, működtetésére és gyakoroltatására alkalmas programot dolgozzunk ki, amelyben gyakorlott, több fejlesztő tréningen már tapasztalatokat szerzett vezetők, kezdő, és utánpótlás vezetők egyaránt hasznosítható és feldolgozható tapasztalatokat szerezhetnek. A program egyszerre egyedi és különleges. Az egyediség és különlegesség a környezet résztvevők által történő megteremtésére, működtetésére, a program keretezésére és a programvezetésre egyaránt vonatkozik.

A programot a TRESURE FOREST-be, egy erdei környezetbe helyeztük. Az erdei környezetben létrehozunk egy, a TREASURE FOREST-et működtető Kft.-t. A Kft. működése adja a program vezetői-szervezeti működésének keretrendszerét. Az erdei környezet szervezetét emberi tulajdonságokkal felruházott, definiált szerepekkel és szerepkörökkel bíró állatok működtetik. Az erdei szervezet keretrendszerét a programon résztvevő vezetők alkotják meg.

A program a „BENT” és a „KINT” síkjai között zajlik. A „BENT” a TREASURE FOREST-ben zajló események zajlanak. A tapasztalati tanulás tréning elemei 70%-ban ebben a keretben működnek. Itt zajlanak a gyakorlatok, a helyzetgyakorlatok, a szimulációk, a prezentációk. A „KINT” síkjában kiszakadunk a játék környezetéből, elméleti összefoglalók és kérdőívek segítségével összefoglaljuk, és a mindennapi vezetői tapasztalatokkal és gyakorlatokkal összekötjük, feldogozzuk a játékban szerzett tapasztalatokat.

A program általános leírása

A program célja

Négy modulból álló, egymásra épülő komplex vezetői készségfejlesztő tréningsorozat előkészítése és lebonyolítása. A vezetői készségek és kompetenciák fejlesztése, intenzív gyakorlása.

A program célcsoportja

Gyakorló, és kezdő vezetők, vezetői utánpótlásra kiválasztott kulcsmunkatársak.

A vezetői készségfejlesztő tréningeken fejlesztett és gyakoroltatott kompetenciák

A KONETT Team által kidolgozott program olyan komplexitást jelenít meg, amelyben a résztvevők vezetői eszköztáruk jelentős részét fejleszthetik és gyakorolhatják.

Vezetői készségek kompetenciák:

Szervezeti működéssel és a szervezet működtetésével, csoportműködtetéssel kapcsolatos kompetenciák:

A program vállalt eredménye

A program időtartama

Modulonként 2 nap. A programok bentlakásosak.

Első Évszak -
első modul
Szervezetépítés, szervezetállítás,
Második Évszak -
második modul
Vezetésfejlesztési modul
Harmadik évszak - harmadik modul
Vezetésfejlesztési modul
Negyedik évszak - negyedik modul
Az alapmodulban definiált operáció gyakorlása,

A 4x2 napos program kiinduló helyzete a TREASURE FOREST környezete

A 4x2 napos program egymásra épülő tréning moduljait játékos szervezeti környezetbe helyezzük.

A játék helyszíne a TREASURE FOREST (Kincses Kerekerdő), amely a tréning négy modulján végighúzódó szervezeti környezet. A TREASURE FOREST-ben a szárazföld minden állat és növényfaja jelen van. Az állatok kiválasztása és megnevezése, tulajdonságokkal való felruházása a résztvevők feladata.

Az erdőben élő állatok túlélésük, életkörülményeik javítása és gyarapodásuk céljából vállalkozást hoztak létre TREASURE FOREST Kft. (továbbiakban TF Kft.) néven.

A négy tréning szakasz, a négy különböző évszakban, 3-4 hét elteltével kerül megrendezésre. A négy évszak, négy különböző szervezeti időszakot, különböző szervezeti és vezetői feladatokat, kihívásokat jelent.

A környezet és a tréning keretjátéka egy teremtett és elképzelt világ, amely világ azonban nem a képzeletben, hanem az „itt és most”-ban működik, konkrét szervezeti helyzetekkel és megszemélyesített, emberi tulajdonságokkal felruházott állatokkal, akik különböző formális, definiált szerepeket betöltve működtetik a TREASURE FOREST Kft-t.

A TREASURE FOREST „Négy évszak a Kincses Kerekerdőben” című program az előzőekben vázolt keretrendszeren belül a résztvevők által megálmodott, kidolgozott és valós szervezeti kihívásokkal foglalkozó komplex vezetői kompetencia- és készségfejlesztő program.

A TREASURE FOREST Kft. szervezete, szerepek

A TREASURE FOREST Kft. élén fővezér áll. Az egész szervezetet ő és az általa irányított TREASURE FOREST Kft. Board (TFEB) irányítja. A TF Kft. szervezetében három falka működik. A falkák funkcionális szervezeti egységek, divíziók. Élükön falkavezér áll. A három falkából az egyik törzskari falka, amelynek vezetője a TF fővezére. A falkavezérek és a fővezér alkotják a háromfős Board-ot. A falkákat a program elején véletlenszerűen állítjuk össze.

A falkákat alkotó állatokat a résztvevők a program elején választják ki. A résztvevők „belebújnak” az állatok „bőrébe”, azonosulnak velük. Az állatok jellemző tulajdonságaik mellett emberi tulajdonságokkal vannak felruházva. E tulajdonságokat a résztvevők a kiválasztott állatok kapcsán megfogalmazzák. A tulajdonságokba beleszövik saját személyes tulajdonságaikat is. Az állatok a falkákban formális, definiált szerepeket töltenek be. A két falkavezért és az egy fővezért saját falkáik konszenzussal választják.

A 4 évszak során a résztvevők kötelező módon állatot és szerepet váltanak. A szerepcserék során módjukban áll a különböző szerepeket, és a különböző szerepekkel járó feladat- és felelősségi köröket gyakorolni.

A trénerek a TREASURE FOREST szellemei. A trénerek (TF szellemei) a falkák, a Board és a fővezér tanácsadóiként moderálják, instruálják, menedzselik a folyamatot, a tréninget, meghatározott szakaszokban személyes és csoportos konzultációkat vezetnek.

A TREASURE FOREST Kft. Stratégiájának alapjai

A vállalkozás missziója, hogy

A TREASURE FOREST Kft. stratégiai céljai:

A választott módszer indoklása

A választott módszer és keretrendszer nem követi a hagyományos tréningek hagyományos felépítését és struktúráját.

A résztvevő vezetők számára olyan módszert kerestünk, amely alkalmas arra, hogy a szervezetépítés, a stratégia kidolgozásának, a szervezet működtetésének komplex vezetői feladatrendszerét saját élményeken keresztül gyakoroltatja oly módon, hogy a célcsoport vezetői kompetenciáit szervezeti környezetben alkalmazza, fejlesztendő kompetenciáit újabb és újabb helyzetekben gyakoroltatja. Nem virtuális folyamat szimulációja, hanem valós folyamat, valós szervezet felállítás és működtetés a célunk.

Fontosnak gondoljuk, hogy a résztvevő vezetők e tréningsorozat programjaiban is azt a komplexitást éljék meg, amely egy szervezet, vagy szervezeti egység működésének, vezetői irányításának velejárója. A KONETT Team által javasolt program egy olyan vezetői kompetenciákat és vezetői készségeket fejlesztő program, amelyben a résztvevők eddigi vezetői gyakorlatukat, tudásukat, kompetenciáikat is tesztelhetik, meglepő és nehéz helyzetekben kipróbálhatják vezetői készségeiket, erősségeiket tovább csiszolhatják, fejlesztendő kompetenciáikon, készségeiken különböző helyzetekben, különböző visszajelzések segítségével dolgozhatnak.

A program-játék szabályai

A tréning két síkon zajlik.

Az egyik síkot a játék és a résztvevők által kreált TREASURE FOREST-es szervezeti világ jelenti. Ez a „Bent” világa. A teremtett szervezet világában (Bent) zajlanak a szervezet felállításával, építésével, célképzéssel, ellenőrzéssel, a szervezet vezetői működtetésével, csoportirányítással, visszajelzésekkel, értékelésekkel kapcsolatos események, akciók. Ebben a keretjátékban zajlik a vezetői készségek és kompetenciák megélése és gyakoroltatása.

A tréning másik síkja a valóság, a játékon kívüli világ, a „Kint” világa. A „Kint” világában történnek a kérdőívek értékelései, a rövid tanácsadói összefoglalók, a tanulságok és a tapasztalatok egyéni megbeszéléseinek egy része. A „Kint” és a „Bent” világa 30/70%-os arányban vannak jelent, ritmusosan váltják egymást.

A TREASURE FOREST „Négy évszak a Kincses Kerekerdőben” programban alkalmazott módszerek

Előkészítő, személyes interjú a program megbízójával elvárásairól, a folyamat csomópontjairól, a résztvevő vezetőkkel személyes elvárásaikról.

Előkészítő csoportos interjú valamennyi résztvevővel.

Menedzsment audit kérdőívek: ARP (Autoritás-Felelősség-Hatóerő), Kérdőív a három munkamotívumról, Kérdőív a szervezetek motivációs légköréről, MBTI kérdőív, Thomas-Killmann: A konfliktusok kezelésének módjai kérdőív, Támogató kommunikáció kérdőív, A vezetők személyes és személyközi készségei, stressz-kezelés kérdőíveinek felvétele és értékelése.

AA program eredményességét mérő kérdőívek.

Szintetizálás és véglegesítés. Az előkészítő interjúkon elhangzottak és a kérdőívben megfogalmazottak összesítése és elemzése a programok végleges tematikájának összeállítása és egyeztetése a megbízó képviselőivel.

A tréning a tapasztalati úton történő tanulás módszerére épít sajátos szervezeti és vezetői keretjáték felépítésével és az egész folyamaton keresztül történő működtetésével. A szimulációk 70%-a a teremtett környezetben zajlik. A résztvevők aktív szereplői, alakítói a programnak. Személyes felelősségvállalásukkal, aktív közreműködésükkel egymás és a vezetői team fejlesztéséhez hozzájárulnak. Személyes vezetői filozófiájuk tartalmát, eddigi tapasztalataikat strukturált beszélgetésekben és személyes konzultációkban megoszthatják egymással. A témákhoz kapcsolódó bevezető, összefoglaló kiselőadások mellett strukturált és strukturálatlan tapasztalatszerző indoor és outdoor gyakorlatok átszövik az egész programot.

Személyes tanácsadói konzultáció és visszacsatolás. A felmérő kérdőív eredményeinek és a fejlesztendő területek személyes tanácsadói visszacsatolása a fejlesztési folyamat különböző programjaiban a keretjátékban vagy a keretjátékon kívül.

Tanácsadói záró, írásbeli visszacsatolás. Minden résztvevő személyre szóró írásbeli tanácsadói javaslatokat kap a teljesítménye és működése tanácsadói megítéléséről.

Erőforrás térképek. A kérdőívekhez kapcsolódó modellek ismertetésén túl a résztvevők a kérdőívek eredményeit saját csoportjukra vonatkoztatva összesítik, elemzik. Mintát mutatunk arra, hogy ezeket az eszközöket miként használhatja a vezető személyes szervezeti életében és működésében.

Személyes vezetői akcióterv. A program egyik végterméke, amelyen különálló dokumentumként segít rendszerezni mindazt, amit a résztvevők a programok során magukról, a szervezetről és a csoportműködésről megtapasztaltak. Személyes tanácsadói konzultációk keretében értelmezik és elkészítik személyes vezetőfejlesztési akciótervüket.

Követési napló. A személyes akciótervben megfogalmazott célok megvalósulásának mérőeszköze. A követési naplót a programot követő havi rendszerességgel valamennyi résztvevő vezetőnek javasoljuk kitölteni.

Résztvevői segédanyag. A program moduljainak témáit, a témákhoz tartalmazó elméleti összefoglalókat, modell ismertetőket és kérdőíveit tartalmazó dokumentum. A dokumentumban a hagyományos szerkesztést és megközelítést tartottuk célravezetőnek. A TREASURE FOREST-es környezetet ebben a dokumentumban nem alkalmazzuk.

Nyílt tréning
Programakkreditációs lajstromszám
Demonstráció